pytania prosimy nadsyłać na adres: zs10konkurs@o2.pl

 

 
FINAŁ PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU!

W piątek, 22 kwietnia 2016 roku podczas Pikniku Motoryzacyjnego
odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
autorom najlepszych zdjęć.

:: ZOBACZ GALERIĘ PRAC KONKURSOWYCH 2016 ::

I MIEJSCE - "Rajdowy Koszalin" - Krzysztof Ryncewicz, V LO Koszalin

WYRÓŻNIENIA:
Dagmara Fusiarz z V LO w Koszalinie,
za pracę "Gardzę plastkiem, jeżdzę klasykiem"
oraz Paweł Zapołoch z Technikum Mechanicznego Samochodówki,
za pracę "Tiry w koszalińskiej strefie ekonomicznej".

Gratulujemy i zapraszamy do udziału za rok!

Zespół Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie ogłasza i organizuje
drugą edycję Międzyszkolnego Konkursu Motoryzacyjnego
pod hasłem „MIGAWKI KOSZALIŃSKIEJ MOTORYZACJI”
na najciekawsze zdjęcie zmotoryzowanego Koszalina.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem
Prezydenta Miasta Koszalina, Pana Piotra Jedlińskiego.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
z całego województwa zachodniopomorskiego,
których dotyczy poniższy
REGULAMIN.


CELE KONKURSU

1. Propagowanie motoryzacji wśród młodzieży.

2. Rozbudzenie wśród młodzieży świadomości i praktycznych zdolności manualnych.

3.
Poszerzanie wiedzy dotyczącej motoryzacji i fotografii użytkowej.

4.
Rozwijanie zainteresowań związanych z motoryzacją i fotografią.

5.
Kształtowanie wrażliwości artystycznej przy tworzeniu zdjęć.

6.
Rozwijanie wiedzy o świecie motoryzacyjnym.ZASADY KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Koszalina oraz całego województwa zachodniopomorskiego. Jeden uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwie prace – dwie fotografie. Prace konkursowe mają przedstawiać spojrzenie autora na najciekawsze, nietypowe, warte "uwiecznienia w kadrze" rzeczy lub rozwiązania związane z szeroko pojętą motoryzacją, które zauważono w mieście Koszalinie lub w dowolnym miejscu, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Podsumowując - tematem konkursu jest wszystko co dotyczy zagadnienia szeroko pojętej motoryzacji, czyli m.in. ścieżki, drogi, mosty, urządzenia, rozwiązania komunikacyjne, zrealizowane projekty, nowatorskie rozwiązania drogowe itp.

2. Do konkursu dopuszczone będą prace:
    • wydrukowane i przesłane na adres Organizatora (ZS Nr 10) na papierze fotograficznym
      (format 25 x 38 lub 30 x 40);
    • przesłane również w wersji elektronicznej na adres: zs10konkurs@o2.pl lub płycie CD/DVD,
      w oryginalnym rozmiarze (rozdzielczości), zapisane w formacie "TIF" lub "JPG".

3.
Zgłoszenie z każdej formie należy opisać następująco:
    • imię i nazwisko autora;
    • adres poczty elektronicznej autora lub nauczyciela/instruktora/opiekuna;
    • imię i nazwisko nauczyciela/instruktora/opiekuna;
    • klasa i pełna nazwa szkoły/placówki;
    • opis miejsca, w którym zostało zrobione zdjęcie (np. ulica, miejscowość);
    • tytuł pracy.

4.
Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 18 marca 2016 roku (liczy się data nadania/stempla).

5.
Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

6.
Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

7.
Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

8.
Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

9.
Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie internetowej Organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Uczestnik wyraża też zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu przeprowadzenia Konkursu i publicznego ogłoszenia wyników.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę: wartość artystyczną, jakość oraz niepowtarzalność i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w danej kategorii.

4. Jury może wybrać również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. Od decyzji Jury nie możliwe są odwołania.

7. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej e-mail podany w zgłoszeniu.

8. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na niniejszej stronie internetowej.

9. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu nastąpi 15 kwietnia 2016 roku w siedzibie Organizatora.UWAGI I UZUPEŁNIENIA

1. Organizator nie zwraca żadnych kosztów związanych z udziałem w Konkursie.

2. Organizator zastrzega wprowadzanie zmian w regulaminie.

3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

4. Zmiany i bieżąca aktualizacja Regulaminu wyłącznie na niniejszej stronie www.

5. Konkurs przygotowali nauczyciele ZS Nr 10 - Rafał Traczyk i Bogdan Witek.
 

 

pytania prosimy nadsyłać na adres: zs10konkurs@o2.pl   |   ZS NR 10 - KOSZALIN - 2016